Súhlasíte s tým, že prístup a vstup na túto internetovú stránku je na vaše vlastné riziko. Informácie uvedené na tejto stránke nemôžu a nesmú byť použité na akýkoľvek druh poradenstva vrátane a bez obmedzení na poradenstvo v oblasti investícií alebo v daňových alebo právnych záležitostiach.

Spoločnosť Omega Pharma vyvíja maximálne úsilie na to, aby poskytovala na svojej internetovej stránke presné informácie a môže tieto informácie priebežne meniť a aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Omega Pharma, jej vedenie, zamestnanci a tretie strany uvedené na tejto stránke však nedávajú žiadne vyhlásenia ani záruky, či už výslovne alebo bezvýhradne, pokiaľ ide o bezchybné, bezvírové alebo neškodné fungovanie tejto stránky a/alebo správnosť, primeranosť, aktuálnosť alebo úplnosť obsahu tejto internetovej stránky a výslovne odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek priamu či nepriamu škodu, v najširšom zmysle, vyplývajúcu alebo týkajúcu sa použitia tejto stránky.

Niektoré vyhlásenia obsiahnuté na tejto internetovej stránke sú "predpovedacie vyhlásenia". Tieto vyhlásenia zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na vyhlásenia o strategických možnostiach, budúcich stratégiách a očakávaných prínosoch týchto stratégií. Tieto vyhlásenia sú založené na súčasných očakávaniach spoločnosti Omega Pharma a platia výlučne ku dňu, v ktorom sú urobené. Skutočné výsledky spoločnosti Omega Pharma sa môžu podstatne líšiť od výsledkov uvedených alebo zahrnutých v takýchto predpovedacích vyhláseniach. Riziká a nejasnosti, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú líšiť od výsledkov uvedených alebo zahrnutých v takýchto predpovedacích vyhláseniach, sú opísané vo Výročnej správe spoločnosti Omega Pharma pre rok končiaci 31. decembra 2005. Spoločnosť Omega Pharma odmieta akúkoľvek povinnosť aktualizovať vývoj týchto rizikových faktorov alebo verejne oznamovať akúkoľvek revíziu ktoréhokoľvek z predpovedacích vyhlásení obsiahnutých v tejto tlačovej správe alebo vykonať opravy, aby odrážali budúce udalosti alebo vývoj.

Cez túto internetovú stránku môžete vstúpiť na stránky tretích strán.
Spoločnosť Omega Pharma, jej vedenie ani zamestnanci nedávajú žiadne vyhlásenia ani akékoľvek záruky za obsah internetových stránok tretích strán, ani za dodržiavanie platných právnych predpisov alebo práv tretích strán a výslovne odmietajú v najširšom zmysle akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek priamu či nepriamu škodu vyplývajúcu z použitia internetových stránok tretích strán alebo týkajúcu sa internetových stránok tretích strán.
Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.