Všetok obsah, texty, programovanie a koordinácia sú autorským právom spoločnosti Omega Pharma alebo jej dcérskych spoločností, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Prevzateľné informácie (logá, obrázky atď.) uvedené na tejto stránke sú poskytnuté pre možnosti médií na zobrazenie referencií spoločnosti Omega Pharma alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Spoločnosť Omega Pharma vám dáva právo na prevzatie, reprodukovanie a/alebo publikovanie Prevzateľných informácií výlučne na opisné a čestné účely. Nič tu uvedené sa nesmie chápať ako udelenie licencie na používanie Loga na účely ochrannej známky a akékoľvek takéto použitie sa bude pokladať za porušenie ochrannej známky a bude sa stíhať v plnom rozsahu práva.